top of page

RELACJE INWESTORSKIE

Dane Spółki

Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy Grant Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Adres spółki: ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław

NIP  8943043547

REGON 022050647
 

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000697479. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

  1. 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 000001 do 320000;

  2. 961.625 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 000001 do 961625;

  3. 18.375 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, o numerach od 00001 do 18375.

 

Dane akcjonariuszy:

Przedsiębiorstwo Finansowo - Inwestycyjne GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 98,12%

Marek Nowara - 1,88%

Dematerializcja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do
31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
 

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
telefon: 667 677 611
adres mailowy: biuro@fundusz-grant.pl

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.021.893.140,00 zł, w pełni wpłaconym.

Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 10.06.2020 r.

Załączniki:

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23.07.2020 r.

Załączniki:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28.08.2021 r.

Załączniki:

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28.10.2021 r.

Załączniki:

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.01.2022 r.

Załączniki:

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23.03.2022 r.

Załączniki:

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 05.08.2022 r.

Załączniki:

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29.02.2023 r.

Załączniki:

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30.06.2023 r.

Załączniki:

Dane Sp
Akcjonariat
Dematerializacja
Rejestr
Walne
bottom of page